Platnosť podujatia uplynula

Komárňanské FOTO Spektrum 2021

Regionálne osvetové stredisko v Komárne po roku opäť pripravuje Komárňanské FOTO Spektrum 2021, ktoré je okresným kolom 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021.

Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii prihlásiť do základného kola súťaže vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra.

 

Súťažné skupiny

I. veková skupina: autori do 15 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

B. kategória: farebná fotografia

 

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

B. kategória: farebná fotografia

 

III. veková skupina: autori nad 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

B. kategória: farebná fotografia

 

Bez rozlíšenia veku:

C. kategória: cykly a seriály

D. kategória: experiment – experimentom sa rozumie dielo, ktoré hľadá nové prístupy k fotografickému médiu či skúma podstatu fotografie a jej hraníc. (Môže využívať presahy do iných médií, alternatívne fotografické techniky, inštalácie…)

 

 

SÚŽAŽNÉ PODMIENKY

·        Odporúčaná téma pre 49. ročník je: RODINA. (Pomáha účastníkom pri smerovaní fotografického diela a organizátorom pri výbere sprievodných aktivít, lektorov, porotcov).

·        Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie.

·        Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo experimentálneho diela v digitálnej a tlačenej verzii, zodpovedajúcej základným kritériám súťaže.

·        Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré vznikli v rokoch 2017 – 2021 a zároveň sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO.

·        Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. Rovnako ani diela nevhodne objektivizujúce a sexualizujúce ženské, mužské alebo detské telo.

·        Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografickými dielami.

·        Autor nesmie prihlásiť rovnaké fotografie do viacerých kategórií v súťaži. Ide aj o varianty v čiernobielej/farebnej fotografii.

·        Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 3 fotografie v kategórii čiernobielej fotografie, 3 fotografie v kategórii farebnej fotografie, jeden súbor v kategórii cykly a seriály a jeden súbor v kategórii experiment. Limit pre kategóriu cykly a seriály je minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.

·        V kategórii experiment je možné nahrať maximálne 10 fotografií a potrebné stručne objasniť ich zámer. V prípade vytvorenia originálneho fotografického artefaktu je potrebné ho zdokumentovať a nahrať ako digitálnu fotografiu, pričom je potrebné na výstavné účely odovzdať originál. Ak dielo vyžaduje vystavenie v digitálnej forme, autor nie je povinný odovzdať fotografie v tlačenej podobe.

·        Ak organizátor nedisponuje takými technickými možnosťami, aké si dielo vyžaduje, je potrebné, aby autor spolu s dielom odovzdal technické zariadenia, ktoré umožňujú inštaláciu podľa jeho autorského zámeru. V opačnom prípade inštaláciu zabezpečí organizátor bez ohľadu na autorský zámer.

·        Do prihlášky je autor povinný nahrať link na stiahnutie digitálnych fotografií (napr. pomocou internetoveho úložiska Wetransfer, Úschovňa, ulož.to a pod.). Fotografie musia byť nahrané vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť nahraného súboru nesmie presiahnuť 100 MB. Každá fotografia musí byť pomenovaná v presnom poradí:

veková skupina_kategória_meno_priezvisko_názov diela 

(napr. III. B_Laura_Fotografická_ohnostroj; D_Laura_Fotografická_pokus).

·        Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30 cm.

·        Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom, ktorý je súčasťou prihlášky.

·        Fotografie nesmú byť odovzdané adjustované. Odporúča sa podlepiť fotografie v rohoch priesvitnou lepiacou páskou, aby sa predchádzalo ich poškodeniu počas inštalácie a deinštalácie.

 

Termíny Komárňanského FOTO Spektra

Uzávierka odovzdávania prác:  05. marec 2021

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 01. apríl 2021 o 17 00 hod. MsKS Béni Egressyho v Komárne.

Výstava potrvá do: 30. apríl 2021

 

Všetky ostatné dôležité podmienky a požiadavky nájdete v priložených propozíciách.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

5. marca 2021 13:38
31. marca 2021 13:38