O nás

„Kultúra je v každom z nás“

Regionálne osvetové stredisko v Komárne je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou, zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom, venuje sa amatérskej kultúre. Podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti územne pôsobí v okrese Komárno.
ROS v Komárne tvorí tím odborníkov, ktorí:

 

  • poskytujú metodické poradenstvo v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
  • vytvárajú priaznivé podmienky a úzku spoluprácu zameranú na rozvoj miestnej kultúry
  • venujú sa kolektívom a jednotlivcom v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorbe
  • realizujú menšinovú kultúru širokospektrálnym pôsobením na rôzne vekové kategórie bez rozdielu ich profesijného zamerania v každej oblasti kultúry a kultúrneho života, rozvíjajú cezhraničnú spoluprácu
  • organizujú postupové súťaže a prehliadky v oblasti umeleckého slova, divadla, hudby, spevu, tanca, folklóru, výtvarnej tvorby, fotografie a amatérskeho filmu
  • zabezpečujú vzdelávanie v oblasti kultúry, výchovu k prosociálnosti, prevenciu negatívnych spoločenských javov s hlavným pôsobením na mladú generáciu, prezentačné a súťažné podujatia
 • zachovávajú, ochraňujú a sprístupňujú kultúrne dedičstvo, oživujú tradičné ľudové remeslá na úrovni amatérskej tvorby, rozvíjajú voľnočasové aktivity pre široký okruh záujemcov
 • vytvárajú nové príležitosti zamerané na rozvoj kreativity pre marginalizované skupiny
 • spracúvajú informácie, štatistické údaje o stave kultúrno-osvetovej činnosti, databázu kultúrnych aktivít
 • vykonávajú vydavateľskú, propagačnú a reklamnú činnosť v rámci predmetu svojej činnosti

 

Objavujeme spolu:

 • talent a kreativitu
 • rozmanitosť kultúr
 • tradície regiónu
 • nové vedomosti
 • dobré svetlo
 • pevnú ruku
 • ladný pohyb
 • správne kroky
 • harmonické tóny
 • divadelné dosky
 • čaro vlastného slova
 • priateľstvá a partnerstvá
 • súzvuk účinkujúcich a publika

Pre prípadné potreby uvádzania oficiálneho loga našej organizácie na tlačovinách Vám ponúkame grafické súbory na stiahnutie.

 

 

 

Logo vo formáte PNG

Logo vo formáte EPS

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");