Platnosť podujatia uplynula

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Projekt bol určený pre 7. až 9. ročník základných škôl, stredné školy a gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským okresu Komárno a prebiehal v mesiacoch máj – november 2018. Každá škola, zapojená do projektu, mala možnosť vybrať si témy besied z troch okruhov, t. j. počas stretnutí sme sa vždy venovali jednej konkrétnej téme.

Okruhy tém:

1. Látkové závislosti – legálne a nelegálne drogy

2. Nelátkové závislosti – gambling, nadmerné používanie mobilných telefónov, internetu, sociálnych sietí, tanorexia, anorexia, bulímia, bigorexia a ortorexia, oniománia, závislosť od siekt a kultov,

3. Nežiaduce spoločenské javy a tolerancia – záškoláctvo, delikvencia a kriminalita, agresivita a šikanovanie, xenofóbia, rasizmus, extrémizmus, intolerancia, diskriminácia,…

Lektorkami boli Mgr. Ľudmila Kliská – slovenský jazyk a PaedDr. Terézia Strédl, PhD. – maďarský jazyk.

Projekt bol financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

Školy zapojené do projektu:

Základná škola, Dulovce

Základná škola, Bátorove Kosihy

Základná škola Ul. pohraničná, Komárno

Základná škola G. Sámuela s VJM, Číčov

Základná škola M. Jókaiho s VJM, Komárno

Stredná odborná škola technická, Komárno

Stredná odborná škola obchodu a služieb,Komárno

Podrobnosti

1. mája 2018 0:00
1. decembra 2018 0:00