Táto udalosť je už neaktuálna

Výtvarné spektrum 2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje okresnú súťaž jubilejného 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2023. Vyhlasovateľom a odborným garantom z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je Národné osvetové centrum, ktoré podujatie finančne podporilo.

Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii prihlásiť do základného kola súťaže vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

 

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

 

III. bez rozlíšenia veku

D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.);

E. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.)

F. kategória: experiment

 

SÚŽAŽNÉ PODMIENKY

·         Do súťaže sa prihlasujú autori jednotlivo, nie je možné prihlásiť kolektívne práce.

·         Odporúčanou témou pre 60. ročník je: AUTOPORTRÉT (téma nie je povinná).

·         Súťažiaci sa prihlasuje do kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela, pričom platí minimálna hranica 15 rokov.

·         Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

·         Do súťaže sa nezaradia reprodukcie diel, kópie diel iných autorov, záverečné a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním.

·         Do súťaže budú prijaté originály výtvarných prác, realizované v rokoch 2019 až 2023, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch.

·         Súťažiaci môžu diela prihlasovať do viacerých kategórií, s výnimkou súťažiacich v D kategórii, ktorá nie je kombinovateľná s inými kategóriami.

·         Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých kategóriách).

·         Výtvarné diela obsahujúce textové časti v inom ako v slovenskom jazyku odporúčame odovzdávať aj s prekladom do slovenského jazyka.

·         Rozmer súťažného diela nesmie presahovať 150 x 100 cm (tzv. čistý formát, bez rámu). Odporúčaná váha diela by nemala presahovať 40 kilogramov.

·         Organizátor nezodpovedá za zachovávanie dobrého stavu živých súčastí výtvarných diel (živé rastliny a pod.)

·         Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným štítkom (vygenerovaný systémom po prihlásení) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej skupiny a kategórie, informácia o ukončenom výtvarnom vzdelaní alebo štúdiu školy výtvarného zamerania, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená.

·         Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť už pri odovzdávaní adjustované. Nie je nutné diela rámovať, ak je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na každom diele sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo nainštalovať. Odporúča sa diela rámovať bez využitia „klip rámov“, pre zvýšenie všeobecnej kvality vystavenej tvorby.

·         Výtvarné dielo, ktoré nie je možné vystaviť v originálnej podobe (performance, site-specific art, land art a pod.), je možné odovzdávať aj vo forme fotografického záznamu v printovej verzii. Rovnako ako pri iných dielach je nutné fotografie odovzdať adjustované.

·         Výtvarné dielo, ktorého autorským zámerom tvorcu je inštalácia diela v digitálnej podobe (video art a pod.), je možné odovzdávať ako:

– fotografický záznam – vo formáte JPG

– videozáznam – v digitálnej forme v MP4 v odporúčanom formáte H.264 a v kvalite full HD (1 080 p HD).

Dôležité termíny

Uzávierka prihlášok: 31. január 2023

Odovzdávanie a sústredenie súťažných prác podľa kategórií v ROS KN: 17. – 31. január 2023

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 24. február 2023, 17:00 hod. Zichyho palác Podunajského múzea v Komárne

Výstava potrvá do: 17. marec 2023

Finančne podporilo

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

1. februára 2023 8:00
14. februára 2023 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");