Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre pedagógov základných a stredných škôl okresu Komárno metodický seminár k téme prevencie páchania trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti v rámci projektu Spolu je nám lepšie/Együtt egymásért finančne podporeného Radou vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorý sa konal 16. novembra 2017 v priestoroch Základnej školy na Ulici pohraničnej 9 v Komárne.

Metodický seminár bol určený pre pedagógov, výchovných poradcov, koordinátorov sociálnej prevencie ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským okresu Komárno.

Na stretnutí sa pedagógovia naučili ako pracovať s metodickou príručkou, letákmi, pracovnými listami a technikami pri skupinovej práci a situačných hrách so žiakmi. Preškolili sme ich ako pracovať s našimi vypracovanými materiálmi, vďaka čomu budú môcť na svojich školách gestorovať peer aktivistov, metodicky ich usmerňovať a zároveň budú môcť vďaka poskytnutým materiálom pracovať aj s ostatnými triedami.

Na školách, ktoré sa zapojili do seminára, následne uskutočníme interaktívne vzdelávacie kurzy pre žiakov, z ktorých vyškolíme peer aktivistov.

Lektorkou seminára a kurzov je PaedDr. Terézia Strédl, PhD. – špeciálna pedagogička, vedúca Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne.

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Detaily podujatia

16. novembra 2017 0:00
16. novembra 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");