Platnosť podujatia uplynula

Ako zvládnuť dospievanie, problémy v správaní

Dňa 11.2.2014 sme na Základnej škole s VJS v Marcelovej usporiadali besedu na tému dospievanie, problémy v správaní. Lektorka Mgr. Ľudmila Kliská sa so žiakmi rozprávala o ich vzťahoch s rodičmi, kamarátmi, spolužiakmi i učiteľmi. Hovorili spolu o fyzických a psychických zmenách, ktoré ich ovplyvňujú počas tohto obdobia. Rozprávali sa o spôsoboch prezentácie vlastných názorov a konfrontácii s okolím. Počas besedy si žiaci spravili tri skupinové aktivity – Aký by mal/nemal rodič byť, Kompót a Srdce. Cieľom stretnutia bolo poukázať na najvýraznejšie zmeny v správaní dospievajúcich a tým im uľahčiť prechod od detstva k dospelosti.

 

Šikanovanie (obete kyberšikanovania)

Dňa 13.2.2014 sme na Strednej odbornej škole v Hurbanove usporiadali besedu na tému šikanovania. Lektorka PaedDr. Iveta Szabóová rozdelila prednášku na dva tematické celky – 1. Šikanovanie v škole, 2. Kyberšikanovanie. Študenti sa dozvedeli čo je to šikanovanie, aké typy a formy šikanovania poznáme a aké sú jeho znaky. Oboznámili sa nielen s typmi iniciátorov šikanovania, ale aj s typmi ich obetí a ich charakteristickými znakmi. Záver prednášky bol venovaný dôsledkom psychického i trestnoprávneho šikanovania.

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Dňa 14.2.2014 sme na Strednej odbornej škole technickej v Komárne usporiadali besedu na tému manželstva a rodičovstva. Lektorka Mgr. Ľudmila Kliská sa so študentmi rozprávala o tom, čo pre nich znamenajú slová rodina a manželstvo, a ako si predstavujú správne fungovanie rodiny. Taktiež spolu hovorili o tom, akú predstavu majú o svojej budúcnosti a kde sa vidia o 5 či 10 rokov. Počas besedy si študenti spravili aj dve skupinové aktivity na témy: rola matky/rola otca a predpoklady pre manželstvo, Na záver si študenti vyplnili dotazník – moje silné a slabé stránky.

 

Ako zvládnuť dospievanie, problémy v správaní

Dňa 14.2.2014 sme na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Komárne besedu na tému dospievania. Lektorka Mgr. Ľudmila Kliská sa so študentmi rozprávala o ich vzťahoch s rodičmi, kamarátmi, spolužiakmi i učiteľmi. Hovorili spolu o fyzických a psychických zmenách, ktoré ich ovplyvňujú počas tohto obdobia. Rozprávali sa o spôsoboch prezentácie vlastných názorov a konfrontácii s okolím. Počas besedy si žiaci spravili skupinovú aktivitu – Semafór.

Značky:

Podrobnosti

1. februára 2014 0:00
1. februára 2014 0:00