Platnosť podujatia uplynula

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo na úseku sociálnej prevencie a vzdelávania v mesiaci apríl 7 besied formou interaktívnych stretnutí na témy: Novodobé závislosti, Trestnoprávne povedomie mladistvých, prevencia kriminality, Šikanovanie (obete kyberšikany), Ako zvládnuť dospievanie, problémy v správaní a Týranie, sexuálne zneužívanie. Besedy sme usporiadali na 1 špeciálnej základnej škole, 2 základných školách a 3 stredných školách v okrese Komárno a zúčastnilo sa ich 108 žiakov a študentov. Všetky stretnutia mali výchovno–vzdelávací charakter, naším cieľom bolo upozorniť na nevhodné a nezákonné konanie detí a mládeže, informovať o rizikách novodobých závislostí, poukázať na konkrétne nezákonné konania a upozorniť na dôsledky týchto činov, a taktiež upriamiť pozornosť na najvýraznejšie zmeny v správaní dospievajúcich a tým im uľahčiť prechod od detstva po dospelosť.

Značky:

Podrobnosti

1. apríla 2014 0:00
1. apríla 2014 0:00