Táto udalosť je už neaktuálna

Seminár ako reakcia na potrebu doby

Sociálnopatologické javy sú jedným z najzávažnejších problémov súčasného spoločenského vývoja. Veľmi úzko súvisia so stavom spoločnosti a citlivo reagujú na spoločenské zmeny a ich následky. V súčasnej dobe s rýchlym tempom rozvoja spoločnosti ich vzniká stále viac. V školskom prostredí sa stretávame s čoraz širším okruhom problémov nielen vzdelania, ale aj výchovy žiakov. Medzi najzávažnejšie prejavy patria násilie medzi spolužiakmi, znižovanie veku detí, ktoré skúšajú konzumovať alkohol a drogy, za ktorými môžu byť rodinné problémy. Takéto situácie si vyžadujú skúsených odborníkov, ktorí si s mládežou poradia a eliminujú nástrahy doby.

Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne ako reakciu na požiadavku zo strany odbornej verejnosti pripravili odborný seminár zameraný na prevenciu vybraných sociálnopatologických javov. Konal sa 20.09.2022 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne a bol určený pre pracovníkov regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk, psychológov, pedagógov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov.

Program bol zameraný na témy, ktoré v našej spoločnosti aktuálne najviac rezonujú a to: Dlhové poradne, Sebapoškodzovanie a jeho korene, Šikanovanie a Primárna prevencia rizikového správania na školách.

Prezidentka Slovenskej komory psychológov Mgr. Eva Klimová prítomným predstavila nový Národný projekt Bezplatného dlhového poradenstva, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8. REACT EÚ. Jeho cieľom je prispieť k fungujúcemu úverovému prostrediu spájaním záujmov dlžníkov a veriteľov, zvyšovaním šancí dlžníkov na získanie pôžičky a šancí veriteľov na ich splatenie. Jeho zámerom je postupnou zmenou myslenia a správania dlžníkov vytvoriť predpoklady na úplné splatenie ich dlhov, pripraviť ich na nové životné príležitosti a na vyplatenie spravodlivých nárokov veriteľov.

Tému zámerného sebapoškodzovania predstavila psychologička PhDr. Andrea Nagyová. Hovorila o kľúčovej úlohe rodiča v živote dieťaťa. Poukázala na prvotné príčiny vzniku sebapoškodzovania a to hlboké konflikty a problémy v najbližších vzťahoch dieťaťa, nedostatok lásky a prijatia, násilie v rodine, zanedbávanie. Lektorka uviedla, že podľa štúdií, sa sebapoškodzovanie objavuje najčastejšie  práve v období dospievania a jeho najbežnejšími formami sú rezanie žiletkou alebo inými ostrými nástrojmi, pálenie sa, pichanie sa a prepichovanie častí tela. Často to dospievajúci zakrývajú, režú sa potajomky doma, nosia dlhé rukávy, aby ich jazvy nikto nespozoroval. O svojom sebapoškodzovaní hovoria, že je to jediný spôsob, ako zvládnuť napätie a smútok, porezanie a prežívaná bolesť im prinesú chvíľkovú úľavu od nepríjemných pocitov. Sebapoškodzovanie sa tak stáva istou formou závislosti.

Mgr. Júlia Švecová z CPPPaP v Žiline predstavila tému Šikanovania a jeho prevencie na školách. Ako školská psychologička hovorila o najčastejších formách a spôsoboch šikanovania v škole, aj ako identifikovať potenciálnu obeť šikanovania medzi žiakmi. Upozornila prítomných na nový trend v tejto oblasti a to šikanovanie pedagógov, nielen zo strany žiakov, ale aj rodičov. Taktiež poukázala na možnosti školy pri identifikácii a riešení tohto rizikového správania. Odporučila prítomným preventívne programy, ktoré môžu na školách implementovať do výučbového procesu.

Poslednou prednášajúcou bola mjr. Mgr. Adriana Grupáčová, referentka špecialistka skupiny prevencie OR PZ Komárno. Jej príspevok bol zameraný na primárnu prevenciu rizikového správania na školách s poukázaním na príklady z jej praxe. Predstavila činnosť skupiny, najčastejšie témy, s ktorými sa na nich školy obracajú, ale aj tie, o ktoré majú najväčší záujem práve deti.

Mgr. Daniela Bratská
metodik pre vzdelávanie, sociálnu prevenciu a tanec

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
daniela.chytilova@ros-komarno.sk
chytilova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

30. októbra 2022 13:51
16. októbra 2022 13:51
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");