Mesto Komárno sa môže naozaj pýšiť svojou bohatou hudobnou minulosťou. Zborový spev vždy zohrával dôležitú úlohu v dejinách mesta a na túto skutočnosť nadviazal aj Koncert zborov Južného Slovenska, ktorý deklaroval výnimočné kvality speváckych zborov tohto regiónu.

Podujatie sa uskutočnilo 10. novembra 2018 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne z iniciatívy Regionálneho osvetového strediska v Komárne a Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku, v rámci Roka zborového spevu, za ktorý je rok 2018 vyhlásený Úniou speváckych zborov a Národným osvetovým centrom s podtitulom „Slovensko, spievaj 2018!“.

Na podujatí sa zúčastnil aj podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Tibor Csenger, ktorý na úvod predniesol pár slov spolu s riaditeľkou Regionálneho osvetového strediska Vierou Vlčkovou. Prítomní boli aj vzácni hostia: primátor Mesta Komárno – László Stubendek, riaditeľ Hudobného centra v Bratislave – Igor Valentovič, predsedkyňa Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku – Silvia Szalayová, podpredseda Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku – Jozef Kazán, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Komárne – Anna Vargová, odborná metodička Národného osvetového centra v Bratislave – Eleonóra Hunčagová, rektor Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne – György Juhász.

V programe účinkovali:

Detský spevácky zbor malých a veľkých pri Základnej škole Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským a Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. Dirigovali – Annamária Pfeiferlik a Mónika Juhász. Klavírny sprievod – Éva Pásztor.

Miešaný zbor GAUDIUM, ktorý pôsobí pri Základnej škole Móra Jókaiho s vyučovacím  jazykom maďarským a Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne so speváckym zborom a inštrumentálnou skupinou Gymnázia Hansa Selyeho. Dirigoval – Lajos Stirber.

Ženský spevácky zbor Univerzity Jánosa Selyeho CANTUS IUVENTUS. Dirigovala – Yvette Orsovics. Klavírny sprievod – Eszter Fehér.

Miešaný spevácky zbor CONCORDIA pri Mestskom kultúrnom stredisku a Mestskej organizácii Csemadoku v Komárne. Dirigoval – István Stubendek. Klavírny sprievod – István Ternóczky.

Spevácky zbor SCHOLA MARIANA pri Cirkevnej spojenej škole Marianum v Komárne. Dirigovala – Yvette Orsovics. Klavírny sprievod – Lucia Kolenčíková. Priečna flauta – Lilla Bathó.

Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku LAJOSA VASSA. Dirigovala – Mónika Józsa.

V závere programu vystúpili spolu spevácke zbory v sprievode Komárňanského komorného orchestra. Dirigovali Mónika Józsa a Szabolcs Medvecky. Na pódiu vystúpilo viac ako 300 spevákov a vytvorili tak nezabudnuteľný kultúrny zážitok.

V podaní speváckych zborov zazneli diela domácich skladateľov: Németh-Šamorínsky István, Ľudovít Rajter, Eugen Szíjjártó, Ernő Zahovay, Géza Dobi, Alfréd Zemanovský, Zdenko Mikula, Milan Novák, Ivan Hrušovský a Ladislav Burlas – autorov, ktorí v rámci svojho umeleckého vývoja vytvorili i hodnotné diela na texty maďarských básnikov resp. upravili maďarské ľudové piesne.

Celý priebeh programu bol zvukovo zaznamenávaný odbornými pracovníkmi RTVS z Bratislavy.

Na tomto podujatí sa udiali dve významné udalosti. Prvou z nich bolo udelenie pocty Národného osvetového centra dvom výrazným osobnostiam z kultúrneho života mesta Komárna. István Stubendek si prevzal z rúk Eleonóry Hunčagovej v zastúpení generálneho riaditeľa Národného osvetového centra Poctu pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti zborového spevu a Rudolf Harmat za celoživotný prínos v oblasti hudobnej kultúry. Oceneným srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšej činnosti!

Druhou významnou udalosťou bolo predstavenie publikácie „Vývoj hudobného života mesta Komárno od začiatku 19. storočia až po súčasnosť“ a jej uvedenie do života. Publikáciu, ktorej cieľom je poskytnutie informácií verejnosti o vývoji zborovej speváckej kultúry a komornej hudby prierezom storočnice, vydalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne.  Je doplnená o hodnotné dobové fotografie. Autorom publikácie je Lajos Stirber – dlhoročný dirigent a zbormajster z Komárna.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tomto projekte. Vystupujúcim zborom ďakujeme za vysokú umeleckú úroveň a vytvorenie neopakovateľnej atmosféry.

Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia v Bratislave, ktorému ďakujeme za finančnú podporu.

Komárom nagyon gazdag zenei múlttal büszkélkedhet. A karéneklés mindig is fontos szerepet töltött be városunk múltjában. E gazdag énekkari életre és hagyományra hivatkozva szerveztük meg a Dél-Szlovákia Énekkarainak Koncertjét, mely méltóképpen bizonyította, hogy a jelenben is kitűnő énekkarok tevékenykednek a régiónkban. Rendezvényünk színtere a Komáromi Városi Művelődési Központ volt.

A Dél-Szlovákia Énekkarainak Koncertje a Komáromi Regionális Művelődési Központ és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága indítványozására jött létre. A 2018-as évet az Énekkarok Úniója és a pozsonyi Nemzeti Művelődési Központ az Énekkarok évének hirdette meg, Szlovákia Énekelj 2018! alcímmel.

Rendezvényünk vendége volt Csenger Tibor, Nyitra Megye Önkormányzatának alelnöke, aki rövid beszédével megnyitotta a hangversenyt. Viera Vlčková, a Komáromi Regionális Művelődési Központ igazgatónője beszédében szeretettel fogadta úgy a vendégeket, mint a résztvevőket is. További vendégeink voltak: Stubendek László, Komárom polgármestere, Igor Valentovič, a pozsonyi Zenei Központ igazgatója, Szalay Silvia, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának elnöke, Kazán József, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának alelnöke, Varga Anna, a Komáromi Városi Művelődési Központ igazgatónője, Eleonóra Hunčagová a pozsonyi Nemzeti Művelődési Központból és Juhász György, a Selye János Egyetem rektora.

A műsorban szerepeltek:

A Komáromi Városi Művelődési Központ és a Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek Kórusa és Gyermekkara, vezényelt Pfeiferlik Annamária és Juhász Mónika, zongorán kísért Pásztor Éva.

A Komáromi Városi Művelődési Központ és a Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyes kara, valamint a Selye János Gimnázium énekkara és hangszeres kamaraegyüttese, vezényelt Stirber Lajos.

A Selye János Egyetem CANTUS IUVENTUS Női Kara, vezényelt Orsovics Yvette, zongorán kísért Fehér Eszter.

A Csemadok Komáromi Városi Szervezete és a Városi Művelődési Központ CONCORDIA vegyeskara, vezényelt Stubendek István, zongorán kísért Ternóczky István.

A Komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont SCHOLA MARIANA Kórusa, vezényelt Orsovics Yvette, zongorán kísért Lucia Kolenčíková, fuvolán kísért Bathó Lilla.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok VASS LAJOS kórusa, vezényelt Józsa Mónika.

A műsor utolsó pontjaként összkaros fellépések voltak. A háromszáz tagú összkar a Komáromi Kamarazenekarral együttesen felejthetetlen élményt nyújtott. Vezényelt Józsa Mónika és Medveczky Szabolcs.

Régiónk énekkarai olyan hazai szerzők műveit adták elő, mint: István Németh- Šamorínsky, Rajter Lajos, Szíjjártó Eugen, Zahovai Ernő, Dobi Géza, Zemanovszky Alfréd, Mikula Zdenko, Novák Milan, Hrušovský Ivan és Burlas Ladislav. Az említett szerzők pályafutásuk során a magyar versírók szövegeire értékes zenei műveket alkottak, illetve magyar népdalokat dolgoztak fel.

A koncertet a Szlovák Rádió munkatársai rögzítették.

A rendezvényen még két jelentős esemény történt. A pozsonyi Nemzeti Művelődési Központ kitüntetésben részesítette Komárom zenei életének két meghatározó személyiségét. Stubendek Istvánnak, életének jubileuma alkalmából a karéneklés terén végzett kiemelkedő munkásságáért és eredményességéért és Harmat Rudolfnak, a zenei kultúra és kamarazene terén végzett eddigi tevékenységéért és eredményességéért a díjakat a pozsonyi Nemzeti Művelődési Központ vezérigazgatója nevében Eleonóra Hunčagová adta át.

Második jelentős eseményünk a „Komárom zenei élete a 19. századtól napjainkig” című kiadvány bemutatása volt. A kiadvány fő célja a karének és a kamarazene századunkon keresztüli fejlődéséről szóló értékes információk bemutatása minden érdeklődő számára, melyben az olvasók nagyra becsült korabeli fényképeket is megtalálhatnak. Kiadója a Komáromi Regionális Művelődési Központ. Szerzője, a sokéves karvezetői múlttal rendelkező pedagógus Stirber Lajos.

Nagy köszönet mindenkinek, aki részt vett ezen a nagyszerű rendezvényen. A fellépő énekkaroknak köszönjük a magas szintű felkészültségüket és a felejthetetlen élményt.

A rendezvény fő partnere és anyagi támogatója a pozsonyi „Fond na podporu umenia“ (Művészetet Támogató Alap).

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne vám prinášame reportžá z Koncertu zborov Južného slovenksa.

Reportáž časť I.

Reportáž časť II.

Značky:
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");