Platnosť podujatia uplynula

Komárňanské ART Spektrum 2022

Regionálne osvetové stredisko v Komárne po roku opäť pripravuje Komárňanské ART Spektrum 2022, ktoré je okresným kolom 59. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii prihlásiť do základného kola súťaže vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

 

Termíny Komárňanského ART Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác:  28. január 2022

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 25. február 2022 o 17 00 hod. Zichyho palác Podunajské múzeum v Komárne.

Výstava potrvá do: 18. marec 2022

 

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

III. bez rozlíšenia veku

D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.); (Insitnou tvorbou sa nerozumie tradičná ľudová kultúra)

E. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.)

F. kategória: experiment (Experimentom sa rozumie výtvarné dielo, ktoré hľadá nové nezaužívané prístupy k tvorbe a môže využívať presahy do iných médií)

 

SÚŽAŽNÉ PODMIENKY

·         Do súťaže sa prihlasujú autori jednotlivo, nie je možné prihlásiť kolektívne práce.

·         Súťažiaci sa prihlasuje do kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela, pričom platí minimálna hranica 15 rokov.

·         Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

·         Do súťaže sa nezaradia reprodukcie diel, kópie diel iných autorov, záverečné a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním.

·         Do súťaže budú prijaté originály výtvarných prác, realizované v rokoch 2018 až 2022, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch.

·         Súťažiaci môžu diela prihlasovať do viacerých kategórií, s výnimkou súťažiacich v D kategórii, ktorá nie je kombinovateľná s inými kategóriami.

·         Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých kategóriách).

·         Výtvarné diela obsahujúce textové časti v inom ako v slovenskom jazyku odporúčame odovzdávať aj s prekladom do slovenského jazyka.

·         Rozmer súťažného diela nesmie presahovať 150 x 100 cm (tzv. čistý formát, bez rámu).

·         Organizátor nezodpovedá za zachovávanie dobrého stavu živých súčastí výtvarných diel (živé rastliny a pod.)

·         Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným štítkom (vygenerovaný systémom po prihlásení) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej skupiny a kategórie, informácia o ukončenom výtvarnom vzdelaní alebo štúdiu školy výtvarného zamerania, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená.

·         Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť už pri odovzdávaní adjustované. Nie je nutné diela rámovať, ak je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na každom diele sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo nainštalovať.

·         Výtvarné dielo, ktoré nie je možné vystaviť v originálnej podobe (performance, site-specific art, land art a pod.), je možné odovzdávať aj vo forme fotografického záznamu v printovej verzii. Rovnako ako pri iných dielach je nutné fotografie odovzdať adjustované.

·         Odporúčané témy pre 59. ročník sú: PAMÄŤ a KRAJINA. Nie sú povinné.

 

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami.

 

Všetky ostatné dôležité podmienky a požiadavky nájdete v priložených propozíciách.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Podrobnosti

28. januára 2022 13:22
31. januára 2022 13:23