Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne po roku opäť pripravuje Komárňanské ART Spektrum 2021, ktoré je okresným kolom 58. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021.

Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii prihlásiť do základného kola súťaže vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

 

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.)

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.)

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.)

 

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.)

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.)

 

III. bez rozlíšenia veku

D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.); (Insitnou tvorbou sa nerozumie tradičná ľudová kultúra)

E. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.)

F. kategória: experiment (Experimentom sa rozumie výtvarné dielo, ktoré hľadá nové nezaužívané prístupy k tvorbe a môže využívať presahy do iných médií)

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

·         Do súťaže sa prihlasujú autori jednotlivo, nie je možné prihlásiť kolektívne práce.

·         Súťažiaci sa prihlasuje do kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela, pričom platí minimálna hranica 15 rokov.

·         Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

·         Do súťaže sa nezaradia reprodukcie diel, kópie diel iných autorov, záverečné a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním.

·         Do súťaže budú prijaté originály výtvarných prác, realizované v rokoch 2017 až 2021, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch.

·         Súťažiaci môžu diela prihlasovať do viacerých kategórií, s výnimkou súťažiacich v D kategórii, ktorá nie je kombinovateľná s inými kategóriami.

·         Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých kategóriách).

·         Výtvarné diela obsahujúce textové časti v inom ako v slovenskom jazyku odporúčame odovzdávať aj s prekladom do slovenského jazyka.

·         Rozmer súťažného diela nesmie presahovať 150 x 100 cm (tzv. čistý formát, bez rámu).

·         Organizátor nezodpovedá za zachovávanie dobrého stavu živých súčastí výtvarných diel (živé rastliny a pod.)

·         Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným štítkom (vygenerovaný systémom po prihlásení) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej skupiny a kategórie, informácia o ukončenom výtvarnom vzdelaní alebo štúdiu školy výtvarného zamerania, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená.

Vieme, že situácia je nepredvídateľná a preto vás prosíme aj o zaslanie kvalitnej fotografie každého prihláseného výtvarného diela v elektronickej podobe emailom na osveta.vff@gmail.com, nakoľko odborná porota bude pravdepodobne zasadať online.  Fotografie výtvarného diela musia byť vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť nahraného súboru nesmie presiahnuť 100 MB. Každý súbor fotografie výtvarného diela musí byť pomenovaný v presnom poradí: vekováskupina_kategória_meno_priezvisko_názov diela.

(napr.: I.skupina_A_filoména krásna_splnený sen)

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami.

 

Termíny Komárňanského ART Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác:  29. január 2021

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 19. marec 2021 o 17:00 hod. Zichyho palác Podunajské múzeum v Komárne.

Výstava potrvá do: 9. apríl 2021

 

Všetky ostatné dôležité podmienky a požiadavky nájdete v priložených propozíciách.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

1. februára 2021 2:30
18. februára 2021 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");