Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo na úseku sociálnej prevencie a vzdelávania v mesiaci jún 3 výchovno–vzdelávacie interaktívne stretnutia na témy: Šikanovanie (obete kyberšikany), Látkové závislosti a Zneužívanie drog a obchodovanie s drogami. Stretnutia sme usporiadali v rámci okresu Komárno na 1 špeciálnej základnej škole, 1 základnej škole a 1 strednej odbornej škole. Naším cieľom bolo upozorniť na nevhodné a nezákonné konanie detí a mládeže, informovať o rizikách látkových závislostí a rizikách prechovávania a distribuovania drog.

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");