Platnosť podujatia uplynula

Eniki Beniki 2023 – vyhlásenie súťaže

 Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje okresnú súťaž 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki Beniki 2023. Vyhlasovateľom a odborným garantom z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je Národné osvetové centrum, ktoré podujatie finančne podporilo.

Eniki Beniki 2023 – okresná súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov sa bude konať 16. marca 2023 v Miestnom  kultúrnom stredisku v Nesvadoch.

Prihlásiť sa do základného kola súťaže je možné vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra.

Uzávierka prihlasovania je 2. marca 2023

 

Podmienky pre súťažiacich

 Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky detské folklórne súbory, ktoré vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky, alebo ktorých členovia majú štatút Slováka žijúceho v zahraničí a prezentujú materiál z územia Slovenska, presahujúcich hraničných regiónov, alebo z oblastí historicky obývaných Slovákmi.

  • Do regionálneho kola súťaže sa kolektívy prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia. Ak sa v mieste pôsobenia neuskutoční regionálne kolo, prihlásia sa do regionálneho kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori.
  • Kolektív prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým súťažným vystúpením, ktoré uvedie v základnom stupni súťaže. (Medzi stupňami súťaže môže kolektív v súťažnom vystúpení robiť úpravy na základe odporúčaní odbornej poroty).
  • Celkový počet členov vo všetkých zložkách kolektívu môže byť maximálne 45 členov.
  • Súťažné čísla môžu mať trvanie 3 – 12 minút.
  • Súťažiaci sa nemôžu prezentovať so súťažným programom, s ktorým sa už v minulosti zúčastnili na celoštátnej súťaži a je starší ako 7 rokov. Z jedného detského folklórneho súboru môže byť prihlásené maximálne 1 súťažné číslo.
  • Pri prihlasovaní do súťaže nesmú mať súťažiaci viac ako 16 rokov.
  • Hudobný sprievod – ľudová hudba/sólista inštrumentalista – je akceptovaný len v živom prevedení, vek hudobníkov je maximálne 18 rokov, pričom dvaja členovia ľudovej hudby môžu túto vekovú hranicu presiahnuť. Preferované a v hodnotení zohľadňované je zloženie celej ľudovej hudby vo vekovej hranici do 18 rokov (Veková hranica sa viaže k termínu prihlasovania kolektívu do súťaže). V časti choreografie môže byť v odôvodnenom prípade použitý autorský hudobný záznam, ak je výrazovým prostriedkom choreografie.

Finančne podporilo

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

5. marca 2023 0:00
12. marca 2023 10:18