Táto udalosť je už neaktuálna

AMFO 2023 – vyhlásenie okresnej súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje okresnú súťaž 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023. Vyhlasovateľom a odborným garantom z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je Národné osvetové centrum, ktoré podujatie finančne podporilo.

Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii prihlásiť do základného kola súťaže vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra.

Kategórie:

 1. veková skupina: autori do 15 rokov
 2. kategória: samostatné fotografie
 3. kategória: diptych
 4. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
 5. kategória: samostatné fotografie
 6. kategória: diptych

III. veková skupina: autori nad 25 rokov

 1. kategória: samostatné fotografie
 2. kategória: diptych

Bez rozlíšenia veku:

 1. kategória: cykly a seriály
 2. kategória: experiment

 

(Diptychom sa rozumie dielo, ktoré pozostáva z dvoch fotografií umiestnených vedľa seba, pričom ich spojením sa podporuje zámer autora. Fotografie zvyčajne zdieľajú určitú estetiku, tému, formu alebo vytvárajú vzájomnú dynamiku.

Experimentom sa rozumie dielo, ktoré hľadá nové prístupy k fotografickému médiu či skúma podstatu fotografie a jej hraníc. Môže využívať presahy do iných médií, alternatívne fotografické techniky, inštalácie, autorské ziny…).

Súťaž nie je určená profesionálnym fotografom ani absolventom vysokých škôl výtvarného zamerania.

 

SÚŽAŽNÉ PODMIENKY

 • Odporúčaná téma pre 51. ročník je: IDENTITA.
 • Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie.
 • Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo experimentálneho diela v digitálnej a tlačenej verzii, zodpovedajúcej základným kritériám súťaže.
 • Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré vznikli v rokoch 2019 – 2023 a zároveň sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO.
 • Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. Rovnako ani diela nevhodne objektivizujúce a sexualizujúce ženské, mužské alebo detské telo.
 • Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografickými dielami.
 • Autor nesmie prihlásiť rovnaké fotografie do viacerých kategórií v súťaži. Ide aj o varianty v čiernobielej/farebnej fotografii.
 • V kategórii samostatné fotografie je limit pre jednotlivé fotografické diela maximálne 4 fotografie.
 • Limit pre kategóriu diptych maximálne dve dvojice fotografií, teda maximálne 4 fotografie.
 • V kategórii cykly a seriály je možné prihlásiť len jeden súbor, ktorého obsahom sú minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.
 • V kategórii experiment je možné prihlásiť len jeden súbor, ktorý môže obsahovať maximálne 10 fotografií. Zároveň je potrebné stručne objasniť ich zámer. V prípade vytvorenia originálneho fotografického artefaktu je potrebné ho zdokumentovať a nahrať ako digitálnu fotografiu, pričom je potrebné na výstavné účely odovzdať originál. Ak dielo vyžaduje vystavenie v digitálnej forme, autor nie je povinný odovzdať fotografie v tlačenej podobe.
 • Ak organizátor nedisponuje takými technickými možnosťami, aké si dielo vyžaduje, je potrebné, aby autor spolu s dielom odovzdal technické zariadenia, ktoré umožňujú inštaláciu podľa jeho autorského zámeru. V opačnom prípade inštaláciu zabezpečí organizátor bez ohľadu na autorský zámer.
 • Do prihlášky je autor povinný nahrať všetky prihlásené fotografie vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť fotografie nesmie byť nižšia než 2 MB ani presiahnuť 10 MB. Každá fotografia musí byť pomenovaná v presnom poradí:

veková skupina_kategória_meno_priezvisko_názov diela 

(napr. III. B_Laura_Fotografická_ohnostroj; D_Laura_Fotografická_pokus).

 • Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30 cm.
 • Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom, ktorý je súčasťou prihlášky.
 • Fotografie nesmú byť odovzdané adjustované. Odporúča sa podlepiť fotografie v rohoch priesvitnou lepiacou páskou, aby sa predchádzalo ich poškodeniu počas inštalácie a deinštalácie.

 

Termíny AMFO 2023:

Uzávierka odovzdávania prác:  03. marec 2023

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 06. apríl 2023, 17 00 hod., MsKS Béni Egressyho v Komárne

Výstava potrvá do: 28. apríl 2023

 

Do súťaže sa prihlasuje ELEKTRONICKY na stránke Národného osvetového centra v Bratislave https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie  v sekcii Súťaže a prehliadky – AMFO – Chcem sa prihlásiť.

 

 

 

Všetky ostatné dôležité podmienky a požiadavky nájdete v priložených propozíciách.

 

Finančne podporilo

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

6. apríla 2023 8:00
21. marca 2023 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");