Táto udalosť je už neaktuálna

6. ročník Týždeň rodiny

Úlohou výchovy nie je zastaviť všetku agresivitu dieťaťa, ale z negatívneho ich nasmerovať k pozitívnemu.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Komárne pripravilo pre základné školy mesta Komárno 6. ročník Týždeň rodiny. Pri príležitosti Svetového dňa rodiny sme od 16. do 20. mája 2022 ponúkli edukačné podujatie vedené formou skupinovej práce i zážitkového učenia Zamerané bolo na rodinu,  miesto odovzdávania základných životných skúseností, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. Interaktívne aktivity a besedy pod vedením odborných lektoriek mjr.  Mgr. A. Grupáčovej z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Komárne a Mgr. Ľ. Kliskej – sociálnej pracovníčky, prebehli na ZŠ Rozmarínová  ul. 1, Komárno; ZŠ Jána Amosa Komenského. Komenského 3, Komárno; Špeciálnej ZŠ s VJM Košická , Komárno; Spojenej škole, Hradná 7, Komárno; ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno. Ich hlavnou témou bola Rodina a domáce násilie. So žiakmi sa zhovárali o tom, čo chápu pod pojmom rodina, kto tvorí ich rodinu, o vzťahoch v nej, úlohách rodiny a jej členov a v neposlednom rade o základných právach každého. V rámci prevencie rozoberali formy domáceho násilia, jeho cyklus a charakteristické znaky, potrebu hovoriť o ňom a možnosti pomoci.  Na príkladoch upriamili pozornosť žiakov na to, ako spoznať zo správania agresora, ako sa pred násilím brániť, na koho sa môžu obrátiť.  Cieľom bolo zdôrazniť, že každý je jedinečný, má právo na vlastné názory a potreby, a že navzájom sme si rovnocenný.  Reakcie žiakov na jednotlivých školách boli rôzne. Deviataci si plne uvedomovali problematiku v rodine a okolí, rozoznali základné znaky agresie a násilia. Žiaci siedmeho ročníka reagovali rôznorodo.  Dve triedy prejavili menej interaktivity, avšak profesionalita lektorky dopomohla k úprimnosti a otvorenosti. V tretej triede sa diskusia o danej problematike dynamicky rozprúdila. Deti špeciálnej školy boli uzavreté a hanblivé. Príklady domáceho násilia podané lektorkami spôsobom im prístupným so záujmom počúvali. Hendikep detí v spojenej škole zvyšoval náročnosť komunikácie, ale napriek tomu bola interaktivita silná. Pozitívnu atmosféru sme vytvorili striedaním besied  a detských hier. Šiestaci a ôsmaci sa bezprostredne zapájali do komunikácie s lektorkami. Z otázok, ktoré kládli bolo zjavné, že si nielen uvedomili varovné signály násilia a agresivity, ale aj možnosti ich predchádzania.

Ani deti, ani dospelí nesmú byť vystavení krutému, neľudskému, ponižujúcemu, psychickému či telesnému zaobchádzaniu. Spravidla sa odohráva bez očitých svedkov, v „privátnej“ sfére, preto buďme všímaví a majme pomocnú ruku, každý si to zaslúži.

Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Detaily podujatia

17. júna 2022 14:22
30. júna 2022 14:22
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");