Blog

Výsadné a marginalizované spoločenské skupiny v dejinách

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo v spolupráci s MV SR Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno 9. ročník súťažno-vedomostného kvízu História Komárna vzdialená i blízka. Témou tohto ročníka boli Výsadné a marginalizované spoločenské skupiny v dejinách. Nadviazali sme ňou na Odborné sympózium, ktoré sa konalo 20. – 21. septembra 2023 v priestoroch Komárňanskej pevnosti, a ktorého hlavným organizátorom bolo MV SR Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno. Do súťažno-vedomostného kvízu určeného pre žiakov 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií a zároveň pre študentov 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno sa zapojilo jedenásť škôl s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským. Každá prihlásená škola, ktorá si vytvorila trojčlenné družstvo s jedným náhradníkom, obdržala rešerš z príspevkov prezentovaných na Odbornom sympóziu. V priestoroch MV SR Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno sa 12. októbra 2023 stretli účastníci podujatia, aby si porovnali vedomosti. Súťaž prebiehala v slovenskom aj maďarskom jazyku. Na riešenie kvízových otázok zložených z učiva dejepisu a rešerš-u z príspevkov prezentovaných na Odbornom sympóziu mali 60 minút. Porota na základe bodového hodnotenia kvízu, ktorý preveril vedomosti súťažných tímov, udelila prvé, druhé a tretie miesta. Podujatie sme realizované s finančným prispením Mesta Komárno a NSK.

Všetkým gratulujeme a tešíme sa na 10. ročník podujatia.

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com