Blog

Osvety slávia 70-ku

Rok 2023 je pre kultúrno-osvetovú činnosť na Slovensku mimoriadny a jedinečný. Rokom, v ktorom si výrazná väčšina regionálnych osvetových či mestských kultúrnych inštitúcií, ako i Národné osvetové centrum v Bratislave pripomína 70. výročie svojho založenia.

Kultúrno-osvetové inštitúcie zabezpečujú v rámci svojej pôsobnosti rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako i činnosť v oblasti neformálneho vzdelávania, prevencie negatívnych spoločenských javov a plnia ďalšie úlohy a funkcie. Vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj  miestnej kultúry, vyhľadávajú, dokumentujú a sprístupňujú kultúrne dedičstvo i súčasné kultúrne prejavy a ich nositeľov. Bohatá a širokospektrálna činnosť týchto organizácií prispieva k rešpektovaniu ľudských práv a rozmanitosti kultúrnych prejavov, k utváraniu kultúrneho spôsobu života,  zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov a rozvíjaniu tvorivosti ako jednej zo základných hodnôt spoločnosti.

Pri príležitosti tohto sviatku Regionálne osvetové stredisko v Komárne dostalo Ďakovné listy za doterajšiu spoluprácu od Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne a Fotoklubu Helios Komárno.

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");