Blog

Letný kurz zbormajstrov 2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Národným osvetovým centrom organizovalo v rámci projektu KREATIV 2023 Letný kurz zbormajstrov 2023. Prebiehal v čase od 10. do 14. júla 2023 v Základnej umeleckej škole v Komárne pod vedením kvalifikovaných lektorov.

Odborno-vzdelávacia aktivita bola určená zbormajstrom všetkých kategórií amatérskych speváckych zborov (detských, mládežníckych a dospelých), začiatočníkom, mierne pokročilým i pokročilým. Garantkou a lektorkou bola prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., lektormi: Darina Andučič-Tóthová, DiS. art., Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD., Mgr. Katarína Kružíková a doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.

Frekventanti z celého Slovenska sa počas piatich dní zdokonaľovali v dirigentskom umení skupinovou aj samostatnou výukou. Súčasťou kurzu bol pravidelný spoločný nácvik so skúšobným speváckym zborom Concordia z Komárna. Účastníci si vybrali skladbu z repertoáru speváckeho zboru a pod vedením lektorov sa zdokonaľoval v dirigentskej praxi.

Vyvrcholením edukačného podujatia bol slávnostný koncert pre verejnosť v sále Dôstojníckeho pavilónu, ktorý otvorila príhovorom riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková. Počas programu účastníci kurzu dirigovali spevácky zbor Concordia a divákom prezentovali nacvičené skladby. V závere zhodnotila garantka aktivity projektu prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. výbornú úroveň podujatia a vyjadrila pozitívne posolstvo všetkým frekventantom. Odborný metodik Národného osvetového centra Mgr. art. Michal Stahl odovzdal účastníkom osvedčenia o úspešnom absolvovaní Letného kurzu zbormajstrov 2023.

Všetkým účastníkom kurzu srdečne blahoželáme k úspešnému zvládnutiu náročného týždňa a prajeme im, aby zúročili nadobudnuté vedomosti aj vo svojej odbornej práci.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizovaní Letného kurzu zbormajstrov 2023. Garantke a lektorke Prof. MgA. Blanke Juhaňákovej, ArtD. za vysokú odbornú úroveň celého podujatia a vedenie k pochopeniu ako emócie ovplyvňujú vlastný výkon v hudobnom umení. Dirigentovi Istvánovi Stubendekovi za zabezpečenie cvičného repertoáru, členom speváckeho zboru Concordia za aktívnu účasť na kurze a ich inšpiratívny prístup. Základnej umeleckej škole v Komárne ďakujeme za poskytnutie priestorov a služieb, ktoré napomáhali k udržaniu kvalitnej výuky. Ďakujeme všetkým divákom, ktorí záverečný koncert podporili svojou účasťou.

Z verených zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia.

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");