Blog

7. ročník Týždeň rodiny

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pri príležitosti Svetového dňa rodiny, v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Komárne, podujatie pre základné školy okresu Komárno – 7. ročník Týždeň rodiny. Hlavnou témou bola Rodina a domáce násilie.

Žiakom základných škôl sme v období od 15. do 19. mája 2023 ponúkli edukačné podujatie vedené formou skupinovej práce i zážitkového učenia, ktoré bolo zamerané na rodinu,  miesto odovzdávania základných životných skúseností, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. Pod vedením odborných lektoriek mjr.  Mgr. A. Grupáčovej z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Komárne a Mgr. Ľ. Kliskej – sociálnej pracovníčky, prebehli interaktívne aktivity a besedy, na ktorých sa lektorky so žiakmi zhovárali o tom, čo chápu pod pojmom rodina, kto tvorí ich rodinu, o vzťahoch v nej, úlohách rodiny a jej členov a v neposlednom rade o základných právach každého. V rámci prevencie vysvetlili formy domáceho násilia, jeho cyklus, charakteristické znaky a hlavne potrebu hovoriť o ňom.  Na konkrétnych príkladoch upriamili pozornosť žiakov na to, ako spoznať zo správania agresora, ako sa pred násilím brániť, na koho sa môžu obrátiť ak potrebujú pomoc.  Zdôraznili, že všetci sme si navzájom rovnocenný, každý je jedinečný, má právo na vlastné názory a potreby. Interaktivita bola vo všetkých triedach, ktoré sa podujatia zúčastnili, bola silná.

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");