Blog

Pohybom ku zdraviu na univerzite Jánosa Selyeho už po 12 krát

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne usporiadalo 12. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu, ktorá sa uskutočnila 25. 10. 2023 v Športovom centre Univerzity J. Selyeho v Komárne. Podujatie určené pre škôlkarov nášho mesta finančne podporilo Mesto Komárno.

V dnešnej sedavej dobe chceli organizátori touto akciou poukázať na zmysluplnosť aktívneho pohybu nielen ako voľnočasovej aktivity, ale aj ako prostriedku na predchádzanie negatívnych sociálno-patologických javov. Beata Dobai z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky si so svojimi študentmi pre deti pripravili pohybové hry a zážitkové aktivity zamerané na zdravý životný štýl a spoločné cvičenie s hudbou. Študenti sa deťom venovali v menších skupinách a postupne ich previedli všetkými pohybovými aktivitami, ktoré boli pre škôlkarov pripravené.  Kristína Poláková, pracovníčka RÚVZ sa venovala téme zdravého stravovania. S deťmi sa rozprávali o ich jedálničkoch a vhodných i nevhodných potravinách. Podujatia sa zúčastnilo 125 škôlkarov zo 7 materských škôl a 19 študentov univerzity. Odmenou za aktívne strávené dopoludnie bolo zdravé občerstvenie a dobrá nálada.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");