The event is expired

Regionálne osvetové stredisko v Komárne a Základná škola Pohraničná v Komárne pripravili na deň 17.2.2015 workshop Psychológia dospievania – možnosti arteterapie.

Workshop bol určený pre pedagógov II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Cieľom stretnutia bolo, formou interaktívnych prístupov k dospievaniu, využitie prvkov arteterapie v sebapoznávaní v období dospievania v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Účastníci získali certifikát o absolvovaní workshopu, ktorého garantom bola Doc. Lucia Spálová, PhD. z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

Lektorky workshopu: Doc. Lucia Spálová, PhD, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Katarína Bugáňová, Základná škola na Ul. pohraničnej 9 v Komárne

Esemény részletei

17. február 2015 0:00
17. február 2015 0:00